There are no translations available.

adres siedziby: ul. Parkowa 13/17/123, 00-759 Warszawa
numery telefon體: +48 22 840 89 20
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: www.paop.org.pl
numer fax: +48 22 840 89 22

O nas:

P蟪nocnoatlantycka Organizacja Producent體 Sp. z o.o. zosta砤 utworzona w 2003r. przez sp蟪ki, kt髍e prowadz睜 po硂wy na 硂wiskach :

Atlantyku P蟪nocnego- na akwenach konwencji NAFO, NEAFC oraz w rejonie Svalbardu, od roku 1997;
Afryki Zachodniej- na akwenach Maroka i Mauretanii, od roku 2008;
Pacyfiku Po硊dniowego- na akwenach konwencji SPRFMO, od roku 2009.

Zgodnie z opracowywanymi corocznie Programami Operacyjnymi oraz Programem Podnoszenia Jako禼i, P蟪nocnoatlantycka Organizacja Producent體 podejmuje dzia砤nia w celu zapewnienia ekonomicznych, planowych i racjonalnych po硂w體, stabilnego zatrudnienia polskich marynarzy oraz zapewnienia bezpiecze駍twa i wysokiej jako禼i, produkowanych na statkach swoich cz硂nk體, produkt體 縴wno禼iowych .

Organizacja jest cz硂nkiem EAPO - stowarzyszenia organizacji producent體 UE. Bierze udzia w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC SPFO i innych bran縪wych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdzia砤j眂ych nieraportowanym po硂wom (IUU fishing). PAOP reprezentuje polskie rybo丑wstwo dalekomorskie w Regionalnej Radzie Doradczej Morza P蟪nocnego, Pelagicznej Regionalnej Radzie Doradczej oraz Regionalnej Radzie Doradczej Floty Dalekomorskiej.

P蟪nocnoatlantycka Organizacja Producent體 wsp蟪pracuje z Morskim Instytutem Rybackim (MIR) w Gdyni, w zakresie wspierania bada naukowych na wodach P蟪nocnego Atlantyku, maj眂ych na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochron 秗odowiska oraz stworzenie system體 zarz眃zania jako禼i.

PAOP reprezentuje:

100% polskich po硂w體 dalekomorskich w segmencie Atlantyku P蟪nocnego.
100% polskich po硂w體 dalekomorskich w segmencie Afryki Zachodniej.
Ok. 50 % potencja硊 polskiej floty rybackiej zarejestrowanego w Rejestrze Statk體 Rybackich.


Szczeg蟪y oferty:

brak


Dodatkowe dane kontaktowe:

brak


S硂wa kluczowe:

brak