There are no translations available.

adres siedziby:

ul. W阦orzowa 8

78-100 Ko硂brzeg

numery telefon體: 94 35 164 90
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: www.kgpr.pl
numer fax: 94 35 164 90.

O nas:

Grupa funkcjonuje zgodnie z przepisami rozporz眃zenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia1999 roku w sprawie wsp髄nej organizacji rynk體 produkt體 rybo丑wstwa i akwakultury oraz w oparciu o Kodeks Sp蟪ek Handlowych.

W latach 2005-2006 Sp蟪ka prowadzi砤 dzia砤lno舵 w ograniczonym zakresie.

W 2007 roku w u縴tkowanie zosta przekazany Sp蟪ce budynek Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzeda縴 Ryb (LCPSR) znajduj眂y si w ko硂brzeskim porcie. W lipcu 2007 roku, po przeprowadzeniu niezb阣nych prac modernizacyjnych, Lokalne Centrum Pierwszej Sprzeda縴 Ryb zosta硂 dopuszczone decyzj Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ko硂brzegu do u縴tkowania.

Od po硂wy 2007 roku w oparciu o obiekt LCPSR organizacja rozpocz瓿a dzia砤lno舵 obejmuj眂:

Sprzeda detaliczna i hurtowa ryb,
Us硊gi sk砤dowania ryb,
iadczenie us硊g portowych,
Sprzeda lodu 硊skowego,
Mycie opakowa (skrzy)


Ko硂brzeska Grupa Producent體 Ryb uzyska砤 r體nie weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701 i od dnia 16 sierpnia 2007 roku w oparciu o obiekt LCPSR rozpocz瓿a w砤禼iw dzia砤lno舵 obejmuj眂:

Rybo丑wstwo w wodach morskich;
Sprzeda detaliczn i hurtow ryb;
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produkt體 rybo丑wstwa oraz ich sk砤dowanie;
Magazynowanie i przetwarzanie towar體 w portach morskich.


W 2009 roku jako pierwsza rybacka organizacja producencka zastosowali秏y mechanizmy interwencyjne na rynku rybnym. W momencie olbrzymiej nadpoda縴 fl眃ry wprowadzili秏y ceny minimalne na ten gatunek ryb i ograniczyli秏y jej po硂wy.
Do organizacji przyst眕ili te kolejni armatorzy.

W 2010 roku sp蟪ka z硂縴砤 wniosek o dofinansowanie inwestycji polegaj眂ej na zakupie dw骳h nieruchomo禼i w ko硂brzeskim porcie oraz wybudowanie na nich nowoczesnej fabryki lodu, mro糿i, ch硂dni sk砤dkowej oraz instalacji siloryb do odbioru ryb niekonsumpcyjnych.

Sp蟪ka otrzyma砤 te dofinansowanie na inne projekty maj眂e wp硑wa na polepszenie jako禼i oferowanych na sprzeda ryb oraz obni縠niu ich ceny dla konsument體 przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych cen dla armator體 b阣眂ych cz硂nkami sp蟪ki-organizacji.


Szczeg蟪y oferty:

Lokalne Centrum
Pierwszej Sprzeda縴 Ryb
w Ko硂brzegu


Oferujemy:

sprzeda hurtow i detaliczn ryb 秝ie縴ch
sprzeda lodu 硊skowego
sortowanie i klasyfikowanie ryb
us硊gi roz砤dunkowo-prze砤dunkowe

Fabryka lodu 硊skowego, ch硂dnia sk砤dowa oraz zak砤d produkcyjny mro縠nia ryb.

Instalacja siloryb體 o pojemno禼i1000m? pozwalaj眂ych przyj辨 150 ton ryb/dob. Maksymalna produkcja lodu 硊skowego na poziomie 60 ton/dob.

Nowoczesny park zamra縜lniczy, w sk砤d kt髍ego wchodz 3 zamra縜lki p硑towe o wydajno禼i 潮cznie 36t/dob oraz tunel zamra縜lniczy IQF o wydajno禼i 1,5t/h.


Nowoczesna ch硂dnia o pojemno禼i ok. 2000 ton ryb sk砤dowanych w systemie wysokiego sk砤dowania Radioshuttle w mro糿i.

Mo縧iwo舵 odbioru i przechowywania ka縟ej ilo禼i ryb konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w magazynie ryb 秝ie縴ch, mro縪nych oraz silorybach.


Dodatkowe dane kontaktowe:

Ma砱orzata KUSZCZAK

KOBRZESKA GRUPA PRODUCENT覹 RYB SP. Z O.O.

UL. W蔊ORZOWA 8
78-100 KOBRZEG
TEL./FAX (94) 35 164 90
http://www.kgpr.pl


S硂wa kluczowe:

brak

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz