There are no translations available.

OFERTA FIRMY POLDREX Z KOBRZEGU, WICIELA MARKI AQUANO

Firm Poldrex i jej produkty przetw髍cy mieli okazj pozna podczas Konferencji i Walnego Zgromadzenia cz硂nk體 PSPR w dniach 30-31 maja 2014 r. w Dar丑wku Zachodnim.

Firma zaprezentowa砤 tylko cz甓 swojej bogatej oferty, dlatego chcemy poda 燩a駍twu wi阠ej informacji.

Firma POLDREX, w砤禼iciel marki Aquano, istnieje na polskim rynku od 2002 r. Na przestrzeni 12-letniej dzia砤lno禼i firma dobrze pozna砤i nadal poznaje potrzeby klient體.

Obecno舵 firmy na rynku zosta砤 doceniona przez kapitu酬 konkursu "Skrzyd砤 Biznesu", a tak縠 uhonorowana "Certyfikatem wiarygodno禼i biznsowej".

Swoj ofert firma dopasowa砤 do rygorystycznych regulacji narzuconych przez Uni Europejsk bez uszczerbku na jako禼i, funkcjonalno禼i i solidno禼i.

Podstaw bogatej oferty marki Aquano stanowi szeroka grupa opakowa izolowanych, skrzynek o szerokim zastosowaniu, palet z tworzyw sztucznych.

Najnowszym elementem katalogu firmy s pojemniki EPP, kt髍e dzi阫i zastosowaniu najnowoczesniejszych technologii posiadaj doskona砮 w砤禼iwo禼i termiczne, przy zachowaniu niskiej wagi w砤禼iwej, trwa硂禼i i odporno禼i na dzia砤nie kwas體 organicznych.

Proponowane przez firm produkty znajduj szerokie zastosowanie w bran縴 rybnej, przetw髍stwie mi阺nym, piekarnictwie oraz logistyce magazynowej.

Opakowania wykonane s z wyj眛kowo odpornych na uszkodzenia materia丑w. Zastosowanie specjalnej izolacji PUR w kontenerach izolowanych zapewnia d硊gotrwa潮 mo縧iwo舵 utrzymania optymalnej temperatury produkt體. G砤dka powierzchnia zapewnia wygodne i szybkie czyszczenie , dzi阫i czemu pojemniki spe硁iaj najwy縮ze standardy i normy weterynaryjne. Wszystkie proponowane przez firm produkty posiadaj certyfikaty PZH oraz Sanepid zezwalaj眂e na kontakt z 縴wno禼i.

Firma wychodzi tak縠 na przeciw najnowszym technologiom. Klienci, 爓raz z najwy縮zej klasy opakowaniami otrzymuj mo縧iwo舵 skorzystania z technologii RFID. Wmontowane w opakowania tzw.tagi , za po秗ednictwem bramek elektronicznych i czytnik體 r阠znych przekazuj informacje on-line na temat swojej lokalizacji, dat za砤dunk體, odbiorc體 itp. Zawarto舵 przekazywanych przez czytniki danych automatycznie transferowana jest do raport體 dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Swoim klientom firma zapewnia pe硁e wsparcie informatyk體 , kt髍zy skonfiguruj pe砮n system zgodnie z wytycznymi , tak by stanowi narz阣zie "szyte na miar".

Zastosowanie rozwi眤ania RFID wp硑wa znacznie na popraw jako禼i pracy oraz obni縠nie koszt體 zwi眤anych z uzupe硁ianiem brakuj眂ych aktyw體.

Posiadajace indywidualne numery tagi pozwalaj na 秎edzenie drogi opakowania, a tak縠 s no秐ikami informacji, kt髍ych czas przetwarzania zostaje zredukowany prawie o 80 % w stosunku do tradycyjnych metod. Dodatkowym atutem systemu, jest mo縧iwo舵 zastosowania data loger體 termicznych. Jest to doskona砮 rozwi眤anie wsz阣zie tam, gdzie kontrola temperatury transportowanych i przechowywanych produkt體 jest jednym z priorytet體. System pozwala na indywidualne ustalenie interwa丑w czasowych w jakich dokonywane s pomiary, a tak縠 na sygnalizowanie zbli縜nia si do minimalnej lub maksymalnej temperatury w jakiej mo縠 by przetrzymywany lub transportowany towar.

W najbli縮zym czasie firma planuje uruchomienie pe硁ego pakietu us硊g, skierowanych dla odbiorc體 opakowa. Klienci b阣 mogli skorzysta z profesjonalnego czyszczenia pojemnik體 , a tak縠 w razie potrzeby dokona niezb阣nych napraw drobnych uszkodze.

Opakowania marki Aquano wraz z pe硁ym systemem RFID stanowi bezsprzeczny atut firmy i pozwalaj na spe硁ienie oczekiwa nawet najbardziej wymagaj眂ych klient體. Rozwijaj眂 bogat palet wyrob體 oraz wprowadzaj眂 serwis sprzedawanych produkt體 firma stawia sobie najwy縮zy cel jakim jest zadowolenie Klienta.

Wi阠ej informacji o ofercie na stronie www.poldrex.pl