There are no translations available.

Og硂szenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie mo縧iwo禼i sk砤dania wniosk體 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zr體nowazony rozw骿 sektora rybo丑wstwa i nadbrze縩ych obszar體 rybackich 2007-2013" w zakresie 秗odka 2.5 Inwestycje w zakresie przetw髍stwa i obrotu w ramach kt髍ych zrealizowano inwestycje do dnia z硂縠nia wniosku o dofinansowanie w潮cznie , lecz nie wcze秐iej ni od dnia 11 wrze秐ia 2009 r.

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzia砤j眂 na podstawie paragrafu 40a rozporz眃zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrze秐ia 2009 r. w sprawie szczeg蟪owych warunk體 i trybu przyznawania wyp砤ty i zwracania pomocy finansowej na realizacj 秗odk體 obj阾ych osi priorytetow 2 Akwakultura , rybo丑wstwo 秗骴l眃owe, przetw髍stwo i obr髏 produktami rybo丑wstwa i akwakultury zawart w programie operacyjnym "Zr體nowa縪ny rozw骿 rybo丑wstwa i nadbrze縩ych obszar體 rybackich 2007-2013"(Dz.U. z 2013 r. poz.745 z p蠹.zm.)

informuje, 縠 w dniach od 13 do 17 pa糳ziernika 2014 r. w潮cznie mo縩a sk砤da wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 'Zr體nowa縪ny rozw骿 sektora rybo丑wstwa i nadbrze縩ych obszar體 rybackich2007-2013" 爓 zakresie 秗odka 2.5 Inwestycje w zakresie przetw髍stwa i obrotu, w ramach kt髍ych zrealizowano inwestycje do dnia z硂縠nia wniosku o dofinansowanie w潮cznie , lecz nie wcze秐iej ni od dnia 11 wrze秐ia 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie nale縴 sk砤da do oddzia硊 regionalnego Agencji w砤禼iwego ze wzgl阣u na miejsce po硂縠nia zak砤du przetw髍stwa produkt體 rybnych lub obrotu tymi produktami , w kt髍ym zrealizowano operacj.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania 秗odk體 finansowych , zgodnie z kolejno禼i z硂縠nia prawid硂wo wype硁ionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wz髍 formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcj oraz inne niezb阣ne dokumenty s dost阷ne na stronie www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zak砤dce PO RYBY 2007-2013.

Wi阠ej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projekt體 mo縩a uzyska na stronie www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38 00 84