Ustalono mo縧iwo禼i po硂wowe dla Morza Ba硉yckiego na 2014 r.

Podczas posiedzenia Rady Ministr體 UE, kt髍e odbywa硂 si 17.10 w Luksemburgu, ministrowie pa駍tw UE osi眊n阬i porozumienie polityczne w sprawie mo縧iwo禼i Morza Ba硉yckiego na rok 2014.

Zosta硑 ustalone ca砶owice dopuszczalne po硂wy tzw.TAC/kowty po硂wowe dla 秎edzia , szprota, g砤dzicy, 硂sosia oraz dorsza. Ponadto dla dorsza ustalono r體nie dopuszczalny nak砤d po硂wowy tzw. dni na morzu.

Ustalenia zosta硑 dokonane w oparciu o propozycje przygotowane przez Komisj Europejsk, z uwzgl阣nieniem doradztwa naukowego przygotowanego przez Mi阣zynarodow Rad Bada Morza (ICES) oraz opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybo丑wstwa (STECF).

Jak wskazuje doradztwo naukowe poprawi si stan 秎edzia basenu centralnego i dorsza stada wschodniego, co pozwoli na wzrost po硂w體 tych gatunk體 w przysz硑m roku. Natomiast stan stad 硂sosia, dorsza stada zachodniego , szprota i 秎edzia zachodniego wymaga ustalenia ni縮zych kwot.

W por體naniu do kwot obowi眤uj眂ych w roku bie勘cym , na rok 2014 ustalono wzrost kwot dla stada 秎edzia centralnego (+25%), dorsza stada wschodniego ( +7%) . Natomiast , ustalono ni縮ze kwoty po硂wowe dla szprota (- 4%), 秎edzia zachodniego (-23%), dorsza zachodniego (-15%).

Kwota po硂wowa g砤dzicy pozosta砤 na poziomie z roku 2013.

Poni縠j dane przedstawiaj眂e poziom kwot po硂wowych dla Morza Ba硉yckiego ustalonych dla Polski (ilo舵 硂sosia w sztukach, pozosta砮 gatunki w tonach).

Gatunek 燩odobszary ICES 燢woty po硂wowe 2013 Kwoty po硂wowe 2014 r.

ed 22-24 3357 2570

ed 25-27, 28.2, 29 i 32 22468 28085

Szprot 22-32 73392 70456

G砤dzica 22-32 511 511

so 22-31 6857 szt 6701 szt

Dorsz 22-24 2341 1990

Dorsz 25-32 16285 17440