PSPR O Stowarzyszeniu Statut Stowarzyszenia

Statut Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zwane dalej STOWARZYSZENIEM działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr20, poz.104) z późn. zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej, a siedzibą władz naczelnych Koszalin 75-846, ul. Słowiańska5.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • Konsolidacja polskich producentów przetwórstwa rybnego.
 • Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla przetwórców ryb.
 • Reprezentowanie interesów i spraw przetwórców ryb w rozmowach z władzami rządowymi i samorządowymi.
 • Promowanie konsumpcji ryb, w tym walorów zdrowotnych, smakowych i ekonomicznych.
 • Organizowanie przedsięwzięć umożliwiających poszerzenie wiedzy w zakresie technologii przetwórstwa rybnego, wymagań sanitarnych, norm jakościowych, przepisów celnych i podatkowych, przepisów prawa pracy.
 • Monitorowanie zmian w polskim prawie mających istotne znaczenie dla przetwórstwa rybnego.
 • Wykonywanie ekspertyz prawnych i ekonomicznych istotnych dla całego środowiska przetwórców ryb (w tym okresu przejściowego), a następnie członkostwa w UE.

§ 10

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie Biura Prawnego, Podatkowego i Handlowego
 • Prowadzenie Agencji Reklamowej
 • Każdego innego rodzaju działalności gospodarczej niesprzecznej z celami Stowarzyszenia umożliwiającej zdobycie środków na działanie i finansowanie celów stowarzyszenia

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
 • Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Członkowie zwyczajnych
 • Członkowie wspierających
 • Członkowie honorowych

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i związana z przetwórstwem rybnym w taki sposób, że jest zainteresowana umocnieniem i rozwojem polskiego przetwórstwa rybnego (właściciele przetwórni, spółdzielcy, naukowcy, hodowcy ryb, rybacy itp.).

§ 14

 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej, Członkowie wspierający deklarację na rzecz Stowarzyszenia, pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub organ rządowy i samorządowy działają w Stowarzyszeniu przez jego przedstawiciela.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 18

Członek zwyczajny ma prawo:

 • Wybierać i być wybranym do Władz Stowarzyszenia
 • Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
 • Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 • Noszenia odznaki organizacyjnej
 • Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała
 • Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

§ 19

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • Aktywnego uczestnictwa w prawach stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu
 • Przestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • Regularnego opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

§ 20

 • Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 19.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 21

 • Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek
  • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału
  • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną
  • Członkowie są zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich do końca I kwartału każdego roku lub nowo przyjęci członkowie w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji, w przeciwnym przypadku skreślenie z listy członków jest dokonywane automatycznie.
  • Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, jego członków, lub któregokolwiek z członków wspierających; przez działanie na szkodę rozumie się także działania na korzyść poszczególnych członków zwyczajnych lub wspierających podejmowane bez stosownych uchwał właściwych władz.
  • Wykluczenia orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego Oddziału na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego.
  • Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała
 • W przypadku określonym w ust.1 pkt.3 Zarząd Oddziału, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt.4 i 5 Sąd Koleżeński Oddziału zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia
 • Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 pkt.3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 22

 • Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna
  • Główny Sąd Koleżeński
 • Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 13 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 • Władzami oddziału są:
  • Walne Zebranie Członków Oddziału
  • Zarząd Oddziału
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński Oddziału

§ 23

 • Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 • Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 • Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymagają obecności co najmniej połowy członków tych organów.
 • W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 24

 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zebraniu biorą udział:
  • Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi.
  • Z głosem doradczym - członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.
 • O terminie, miejscu i początku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 25

 • Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
  • Przewodniczący
  • Z-ca Przewodniczącego
  • dwaj Sekretarze
 • Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 26

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  • z własnej inicjatywy
  • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 10% członków zwyczajnych (delegatów).
 • Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1-go miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  • W pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
  • W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu - 60 minut później niż pierwszy termin bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

  § 28

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  • Uchwalenie statutu i jego zmian.
  • Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
  • Uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia przez statut.
  • Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych.
  • Uchwalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
  • Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej:
   • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę.
   • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji krajowych lub zagranicznych
  • Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego.
  • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  • Ustaleniu wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych świadczeń lub składek.
  • Podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

  ZARZĄD GŁÓWNY

  § 29

  • Zarząd Główny będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swą pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
  • Zarząd Główny uchwala regulamin pracy sekretariatu Stowarzyszenia i określa zakres czynności Dyrektora Wykonawczego w chwili jego powołania.

  § 30

  • W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz do 6 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch V-ce Prezesów, Sekretarzy i Skarbnika.
  • Jeżeli Zarząd liczy powyżej 12 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą osoby określone w ust.1 oraz dwóch członków.
  • Zasady i tryb działania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.
  • W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten czas V-ce Prezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

  § 31

  • Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
   • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów).
   • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (delegatów).
   • Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności wg uchwalonych okresowych programów pracy Stowarzyszenia.
   • Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych.
   • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
   • Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby.
   • Koordynowanie jednostek terenowych.
   • Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
   • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
   • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
   • Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
   • Uchwalenie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu w tym regulaminów Zarządów Oddziałów.
   • Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne. 14. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej i władzami naczelnymi innych organizacji.
   • Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
   • Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.
   • Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających).
   • Występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia.
   • Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
   • Wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
   • Nadzór nad pracą Dyrektora Wykonawczego i Sekretariatu Stowarzyszenia.
  • W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust.1 pkt.8), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału. III. Uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt.7,8,10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
  • Do uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust.1 pkt.3,7,9 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

  § 32

  Do rozpatrywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków, Zarząd Główny może powołać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

  § 33

  Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego, (jeśli istnieje), Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

  § 34

  W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

  § 35

  • Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
   • wykonywanie uchwał Zarządu Głównego
   • przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
   • bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
   • powoływanie komisji (zespołów) o charakterze doraźnym i opiniodawczym
  • Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony V-ce Prezes. Posiedzenie zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.
  • Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
  • Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

  GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

  § 36

  Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jej działalnością.

  § 37

  GKR składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

  § 38

  • Do zakresu działania GKR należy:
   • Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
   • Nadzorowanie komisji rewizyjnej niższego szczebla.
   • Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w statucie.
   • Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania).
   • Uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziałów.
   • Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.
  • Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

  § 39

  • Członkowie GKR mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu Głównego i jego Prezydium.
  • Członkowie GKR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

  GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

  § 40

  Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:

  • Sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów.
  • Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
  • Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub GKR w odniesieniu osób pełniących funkcję we władzach Stowarzyszenia.
  • Uchwalenie regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądów w Stowarzyszeniu
  • Orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

  § 41

  • GSK składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
  • Członkowie GSK nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

  § 42

  • Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
  • GSK jako pierwsza instancja w sprawach określonych w §40 pkt.3, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawę kieruje Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.
  • Postępowanie przed wszystkimi Sądami Koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji, a w przypadku jego braku do Walnego Zebrania Członków.
  • Odwołania od orzeczeń GSK wydanych w pierwszej instancji, rozpatruje GSK w siedmioosobowym zmienionym składzie. 5. GSK rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów koleżeńskich Oddziałów w składzie trzyosobowym.
  • Orzeczenia GSK wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
  • Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
  • Przewodniczący GSK ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu ZG i GKR - z głosem doradczym.

  § 43

  GSK może wymierzać następujące kary:

  • upomnienia
  • nagany
  • zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy
  • wykluczenia ze Stowarzyszenia

  ROZDZIAŁ V
  ORGANY DORADCZE

  § 44

  • W razie zaistnienia potrzeby wynikających z działalności Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może powołać stałe organy doradcze Stowarzyszenia.
  • Ilość, skład i zasady funkcjonowania organów doradczych określa regulamin tych organów utworzonych poprzez stosowną uchwałę Walnego Zebrania Członków.

  ROZDZIAŁ VI
  JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA - ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

  § 45

  • Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały wg zasad określonych w §6 i §22 ust.4 statutu.
  • Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
   • Zaprzestanie faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok.
   • Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

  § 46

  • Władzami Oddziału są władze określone w §22 ust.5.
  • Postanowienia §23 stosuje się odpowiednio.

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

  § 47

  • Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

  § 48

  Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

  • Uchwalenie programów działania Oddziałów.
  • Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Oddziałów
  • Wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

  § 49

  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

  • Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału.
  • Z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

  § 50

  • Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
  • Postanowienia §25 ust.2,3,4 stosuje się odpowiednio.

  § 51

  • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
   • z własnej inicjatywy
   • na żądanie Zarządu Głównego
   • na wniosek GKR lub Komisji Rewizyjnej Oddziału
   • na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału
  • Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust.1 pkt.2,3,4.
  • W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami , dla których zostało zwołane.
  • Postanowienia §27 stosuje się odpowiednio.

  ZARZĄD ODDZIAŁU

  § 52

  Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

  § 53

  • Zarząd Oddziałów składa się z Prezesa oraz 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona 2 V-ce Prezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.
  • Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
  • Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
  • Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
  • W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten czas V-ce Prezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

  § 54

  Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

  • Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz walnego Zebrania Członków Oddziału.
  • Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału
  • Uchwalenie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  • Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
  • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw.
  • Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad ją działalnością
  • Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i uprawnień
  • Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w §19 pkt.3, §20 ust.2 i §21 ust.1 pkt.3 statutu.
  • Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału
  • Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału.
  • Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału
  • Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

  § 55

  Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny

  KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

  § 56

  Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

  § 57

  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

  § 58

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  • Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych.
  • Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
  • Zgłaszanie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
  • Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
  • Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładaniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

  § 59

  Komisja Rewizyjna Oddziału zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz w roku.

  § 60

  Członkowie Komisji rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

  § 61

  Członkowie Komisji rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

  § 62

  Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

  SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

  § 63

  • Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do: - Rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia. - Rozstrzyganie spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia. 2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust.1 orzeka na wniosek: - Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału - Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału - co najmniej 1/4 członków - zainteresowanego członka - w sprawach osobistych

  § 64

  Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza.

  § 65

  • Postanowienie §43 stosuje się odpowiednio. 2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym tj. Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego Sądu i 2 członków. 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem Sądu, który wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

  § 66

  • Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
  • Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

  ROZDZIAŁ VII
  MAJĄTEK I FUNDUSZE

  § 67

  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  • Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
   • opłaty wpisowe i składki członkowskie
   • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
   • dotacje
   • darowizny, zapisy, spadki
   • wpływy z działalności statutowej
   • dochody z ofiarności publicznej
  • Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
  • Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 60% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej wymienionym terminie na konto Zarządu Głównego.
  • Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
  • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 69

  • Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.

  ROZDZIAŁ VIII
  ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

  § 70

  • Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  • Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §24 ust.3 należy załączyć projekty stosowanych uchwał.
  • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  • W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami - Dz. U. z 1980 Nr 14 poz.86, Dz. U. z 1996 Nr 27 poz.118).

  ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 71

  Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sądu Rejestrowego.