PSPR O Stowarzyszeniu Z kim współpracujemy

Z kim współpracujemy

Morski Instytut Rybacki

Morski Instytut Rybacki

Morski Instytut Rybacki ? Pa�stwowy Instytut Badawczy ? najstarsza plac�wka bada� morza w Polsce

Pocz�tki Instytutu si�gaj� roku 1921, kiedy powsta�o Morskie Laboratorium Rybackie w Helu zajmuj�ce si� badaniami z zakresu hydrologii oraz biologii morza. Kontynuatorem zlikwidowanej w 1931 plac�wki by�a utworzona w 1932 roku Stacja Morska, kt�ra pod koniec 1938 roku zosta�a przeniesiona do nowej siedziby w Gdyni (obecnie budynek Akwarium Gdy�skiego MIR). Po II Wojnie �wiatowej reaktywowano dzia�alno�� Stacji Morskiej w Gdyni, ale pod pierwotn� nazw� ?Morskie Laboratorium Rybackie?. W 1947 MLR w��czono do Morskiego Instytutu Rybackiego (stowarzyszenia dzia�aj�cego od 1928 roku). Od 1949 roku, MIR ju� jako plac�wka resortowa przez wiele lat nadzorowana przez Ministra �eglugi, prowadzi swoj� dzia�alno�� w Gdyni w dawnej siedzibie MLR na ko�cu Mola Po�udniowego, a od 1991 roku w nowej siedzibie przy ul. Ko���taja. Od pocz�tku roku 2000 Morski Instytut Rybacki jest jednostk� nadzorowan� przez�Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W czerwcu 2011 roku rozporz�dzeniem Rady Ministr�w MIR uzyska� status Pa�stwowego Instytutu Badawczego i tym samym do��czy� do elitarnego grona PIB-�w w Polsce.

http://www.mir.gdynia.pl

aipce-cep

AIPCE-CEP

European Fish Processors Association,
European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish

AIPCE, czyli Europejskie Stowarzyszenie Przetw�rc�w Ryb oraz CEP ? Europejska Federacja Krajowych Organizacji Importer�w i Eksporter�w Ryb. Oba te stowarzyszenia powsta�y w 1959 roku, obecnie maj� swoj� siedzib� w Brukseli gdzie funkcjonuj� razem na podstawie porozumienia o wsp�pracy.

http://www.aipce-cep.org

godlo

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP

Wydzia�y Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP w Irlandii, Czechach, Rosji, Norwegii, Malezji, Indiach, Wietnamie, Holandii, Austrii, Litwie, Hiszpanii, Brazylii, Danii, Szwecji, Francji, Rumunii, Bu�garii, Chorwacji oraz na W�grzech.


godlo

BSRAC

Regionalny Komitet Doradczy Morza Ba�tyckiego

Komitet doradczy Rady Unii Europejskiej powo�any decyzj� Komisji Wsp�lnot Europejskich w ramach Wsp�lnej Polityki Rybo��wstwa na mocy decyzji��� Rady podj�tej dnia 19 lipca 2004.

Spotkanie za�o�ycielskie Komitetu odby�o si� 15 marca 2006 w Kopenhadze. Przewodnicz�cym Komitetu zosta� Reine Johansson.

Komitet zrzesza podmioty gospodarcze zwi�zane z sektorem rybackim kraj�w ba�tyckich oraz organizacje zajmuj�ce si� ochron� �rodowiska naturalnego i praw konsument�w.

www.bsrac.org


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie ministerstwo zajmuj�ce si� sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemys�em�� spo�ywczym, rybo��wstwem. nadzorem�� fitosanitarnym���������oraz weterynaryjnym.

www.minrol.gov.pl


Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna

�Wyspecjalizowana instytucja wykonuj�ca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w r�nych dziedzinach �ycia. Inspekcja gromadzi r�wnie� m.in. dane epidemiologiczne dotycz�ce niekt�rych chor�b oraz wydaje decyzje w zakresie chor�b zawodowych.

www.gis.gov.pl


Główny Inspektorat Weterynarii

Państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.

 

www.wetgiv.gov.pl