Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb ogłasza konkurs na stanowisko "DYREKTOR BIURA"

STANOWISKO PRACY

Stanowisko pracy o charakterze zarządczym, związane z koordynowaniem prac biura Stowarzyszenia oraz realizacją celów i zadań określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Współpraca z władzami Stowarzyszenia, z członkami Stowarzyszenia, jednostkami Administracji Rządowej i Samorządu Lokalnego oraz innymi organizacjami i mediami.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

 • wykształcenie wyższe o profilu: technologia przetwórstwa ryb, technologia żywności lub weterynaryjne
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikacyjnym
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 • znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania i prowadzenia Stowarzyszenia
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych
 • duże zdolności organizacyjne
 • umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy - wysokie umiejętności interpersonalne
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność delegowania zadań
 • doświadczenie we współpracy z sektorem rządowym i pozarządowym

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie bieżących spraw biura Stowarzyszenia, w tym korespondencji z urzędami
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu
 • przygotowywanie uchwał oraz protokołów z posiedzeń Zarządu, Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdań
 • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie
 • nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach programów skierowanych dla branży przetwórstwa ryb
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem działania PSPR
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez PSPR
 • wykonywanie innych obowiązków określonych przez Zarząd

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Kontrakt B2B

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach
 • referencje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do 31 marca 2021 r. do godziny 15:00 w biurze PSPR mieszczącym się przy ulicy Słowiańskiej 5 pokój 111 w Koszalinie, w zamkniętej kopercie.