There are no translations available.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa og砤sza nowy nab髍 wniosk體 o udzielenie wsparcie mikro i ma硑m przedsi阞iorstwom na inwestycje w przetw髍stwie ryb.

ARiMR przeprowadzi nab髍 wniosk體 o przyznanie dofinansowania w terminie od 10 do 14 marca 2014 r.

Zgodnie z aktualnym limitem finansowym , do dyspozycji wnioskodawc體, w ramach tego naboru, zosta砤 przeznaczona kwota oko硂 85 milion體 z硂tych. Tym razem o wsparcie finansowe mog ubiega si jedynie mikro i ma砮 pzredsi阞iorstwa.

Pomoc b阣zie przyznawana do wyczerpania limitu 秗odk體 finansowych, zgodnie z kolejno禼i z硂縠nia prawid硂wo wype硁ionego i kompletnego wniosku o dofinansowanie. Wnioski o tak pomoc b阣 przyjmowa硑 oddzia硑 regionalne Agencji w砤禼iwe ze wzgl阣u na miejsce po硂縠nia zak砤du przetw髍stwa ryb, w kt髍ym b阣zie realizowana wnioskowana do dofinansowania operacja.